آئین نامه انضباطی کارآموزان آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

بخش اول – کلیات
ماده ۱ – به منظور رعایت اختصار در این آئین نامه منظور از کلمات :

(( سازمان )) _  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

((اداره کل)) _  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

((آموزشگاه)) _  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

((کارآموز)) _ کارآموز آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد می باشد
ماده ۲ – هر کارآموز موظف است در طی دوره آموزشی موازین اسلامی و اخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتیب زیر مراعات نماید.
الف : رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به مؤسس و مدیر و مربی …..و دیگر کارکنان آموزشگاه .
ب : رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر کارآموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیرمعقوق در طول ساعات حضور در آموزشگاه .
ج : حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه ( مطابق برنامه تعیین شده ) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر .
تبصره ۳ : خروج کارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمی مسئولین آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز و ارائه دلایل منطقی امکان پذیر می باشد .
ماده ۳ – کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه های آموزشی ( تئوری و عملی ) حضور داشته باشد .
ماده ۵ – کارآموز موظف است به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی با سایرکارآموزان و مسئولین ذیربط ( مؤسس ، مدیر و مربی ) در امور زیر می باشد:
الف : پاکیزه نگهداشتن فضای آموزشگاه
ب : انجام امور عمومی کارگاه آموزشی ، از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابراستاندارد
ماده ۶ – کارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی می باشد .
بخش دوم – نحوه تشویق
ماده ۷ – توجه و اهتمام کارآموز نسبت به وظایف مندرج در ماده ۲ این دستوالعمل مثبت تلقی شده و شایسته تقدیر است . بدیهی است کارآموزانی که وظایف خود را بنحو شایسته انجام دهند ازطریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند .
الف : تشویق شفاهی در کلاس در حضور کارآموزان آموزشگاه
ب : تشویق کتبی و اعلام آن به ولی کارآموز
ج : تشویق کتبی و شفاهی در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور ولی وی
ه : اعطای جایزه با لوح تقدیر با اعضای مؤسس ، مدیر آموزشگاه در اجتماع کلیه کارآموزان و با حضور اولیاء کارآموزانی که تقدیر می شوند .
و : تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف مسئولین ذیربط در اداره کل با پیشنهاد مؤسس و مدیر آموزشگاه
بخش سوم – مقررات مربوط به غیبت
ماده ۸ – عدم حضور کارآموز در آموزشگاه در ساعات تعیین شده جهت فراگیری ، مهارت ، حرفه یارشته معینی که قبلا در آن ثبت نام نموده است ، غیبت محسوب می شود .
عدم حضور ، مکرر و یا متناوب کارآموز بر حسب نوع آن موجب محرومیت هائی خواهد شد که درآئین نامه مشخص گردیده است .
ماده ۹ – غیبت موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می گردد که با اطلاع و اجازه قبلی ازآموزشگاه و یا بدون اطلاع و اجازه قبلی و بعلت حوادث پیش بینی نشده ( بیماری ، فوت بستگان و….. ) که پیش آید صورت گیرد .
تبصره : در مواردی که غیبت با اجازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است .
ماده ۱۰ – در صورت غیبت موجه ، آموزشگاه همکاری لازم را برای جبران مهارت عقب افتاده کارآموز خواهد نمود .
ماده ۱۱ – غیبت غیر موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می گردد که بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد .
ماده ۱۲ – در صورت غیبت غیر موجه ( بیش از ۳ روز یا ۵ جلسه ) در طول دوره و افت آموزشی ومردود شدن در آزمونهای پایان دوره ، کارآموز هیچگونه حقی در مورد استفاده از دوره های آموزشی آتی و جبران نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود .
ماده ۱۳ – در مواردیکه آموزشگاه بخواهد برای مدتی معین و بنا به دلایلی موجه که به تائید سازمان رسیده باشد ( این مدت زائد بر ۲ سال نمی تواند باشد ) فعالیت آموزشی خود را متوقف نماید ، موظف است دوره آموزشی جاری خود را باتمام برساند و در صورتیکه آموزشگاه قبل ازاختتام دوره آموزشی تعطیل گردد ، ضمن اعلام به سازمان ، باید توافق کتبی کلیه کارآموزان را اخذ و نسبت به بازپرداخت شهریه آنان نیز اقدام نماید .مؤسس موظف است کلیه مدارک مربوطه را به سازمان ارائه نماید .
ماده ۱۴ – آموزشگاه موظف است جهت مطلع نمودن سرپرست یا قیم کارآموز ( چنانچه کارآموزکمتراز ۱۵ سال تمام سن داشته باشد ) از غیبتش در هنگام ثبت نام ، آدرس ، شماره تلفن و نمونه امضاء را جهت دریافت گواهی غیبت اخذ نماید .
اصولا قرار داد کارآموزی در اینگونه موارد مابین آموزشگاه و سرپرست یا قیم کارآموز منعقد خواهد شد .
ماده ۱۵ – کارآموز موظف است علت غیبت خود را به آموزشگاه اعلام نماید لذا در صورت موجه بودن با ارائه گواهی در کلاس حضور یابد .
ماده ۱۶ – آموزشگاه موظف است بعد از سه روز غیبت غیر موجه ( متوالی یا متناوب ) کارآموز ، نسبت به تسلیم اخطاربه وی و یا ارسال رونوشت آن به والدین کارآموز ( چنانچه کارآموز کمتر از۱۵ سال سن ) داشته باشد اقدام نماید .
تبصره۱ – در صورتیکه کارآموز بعلت بی نظمی و غیبت یا تاخیر ورود و تعجیل در خروج قبلا تا دواخطار داشته باشد و مجددا اقدام به غیبت غیر موجه و یا بی نظمی نماید از آموزشگاهاخراج خواهد شد .
تبصره ۲ : اخراج کارآموزان خاطی زیر نظر کمیته ای متشکل از مؤسس ، مدیر آموزشگاه ،مربی و نماینده سازمان صورت خواهد گرفت .
تبصره ۳ : حق اعتراض برای کارآموز اخراجی محفوظ است و با ارائه مدارک کافی دال بر رد تخلفات و …. به سازمان بررسی و تصمیم گیری لازم بعمل خواهد آمد .
ماده ۱۷ – در صورتیکه کارآموزی پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصراف حاصل نماید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را دریافت نماید در صورتیکه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت مؤسس آموزشگاه خواهد بود .
ماده ۱۸ – در صورتیکه کارآموز در حین کارآموزی بنا به دلایلی از ادامه دوره کارآموزی خودداری نماید . لازم است با ذکر دلایل مراتب را کتبا به آموزشگاه اعلام نماید بدیهی است در صورت وجود دلایل موجه با ارائه مدارک به سازمان موضوع بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .

آدرس اداره: کرج،چهارراه طالقانی ، خیابان هلال احمر ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری
تلفن تماس:34407349