آموزشگاه فني و حرفه اي بورسيران از سال 1389 فعاليت آموزشي خود را با دريافت مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي آغاز كرد و در سال 1391 موفق به دريافت موافقت نامه اصولي در برگزاري دوره هاي آموزشي از كميته راهبري آموزش بازار سرمايه شد.