كارآموز بايد هنگام ثبت نام، قرارداد كارآموزي مصوب از سوي سازمان آموزشي فني و حرفه اي را امضا نمايد.

قرارداد کارآموزی
تعریف: قراردادکارآموزی قراردادی است که به منظور تعیین تعهدات کارآموز و آموزشگاه منعقد میگردد.
ماده 1 : مشخصات طرفین قرارداد
طرف اول:
خانم/آقای...................فرزند ..................شماره شناسنامه.............شماره ملی........
تاریخ تولد..................محل تولد...............وضعیت تاهل.......... دین............ تابعیت.............آخرین مقطع تحصیلی.........
رشته تحصیلی...................معدل آخرین مقطع تحصیلی..............وضعیت نظام وظیفه..................محل اشتغال...................
کد پستی ده رقمی.......................شماره تلفن ثابت......................شماره تلفن همراه................
نشانی محل سکونت......................................................................................
که در این قرارداد کارآموز اطلاق می گردد.

طرف دوم:
آموزشگاه بورسیران دارای مجوز آموزشی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مورد تائید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار که در این قرارداد آموزشگاه عنوان می شود.

ماده2:موضوع قرارداد  (قبل از پر کردن ماده 2 و3  با آموزشگاه هماهنگ گردد)
الف)آموزش دوره ................................ که براساس کد استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و  طرح درس سازمان بورس اوراق بهادار به میزان ..........جلسه 3 ساعته اجرا خواهد شد.
ب ) برگزاری کلاس از ساعت ..........تا ساعت .......روزهای ..........و تاریخ شروع تقریبی ................ می باشد.
ج) زمان شروع دوره ها تقریبی بوده و نهایتا یک ماه از تاریخ درج شده می تواند فاصله داشته باشد.

ماده3:مبلغ قرارداد
کارآموز موظف است مبلغ(با حروف.........................................................با عدد...........................)ریال را به عنوان شهریه (هزینه کارآموزی)در مقابل رسید چاپی به شماره..............قبل از شروع دوره به آموزشگاه پرداخت نماید.

ماده4: تعهدات کارآموز
الف) از تاریخ تنظیم این قرارداد در صورتیکه کارآموز به هر دلیل از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس منصرف و یا به هر دلیل توانایی شرکت در کلاس را (قبل یا بعد از شروع دوره) از دست بدهد،هیچ وجهی از مبلغ دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که به هر گونه  درخواست استرداد تسویه (به هر صورتی که مطرح شود)ترتیب اثر ندهد.
ب) در صورتی که کارآموز عمدا یا در اثر سهل انگاری خسارتی به تجهیزات، ابزار ، ساختمان و سایر وسایل آموزشگاه وارد کند موظف است خسارت را ظرف حداکثر یک هفته جبران کند.

ماده5: تعهدات آموزشگاه
الف) آموزشگاه تا پایان تعهد این قرارداد موظف به اجرای موضوع قرارداد(آموزش) می باشد.
ب) آموزشگاه موظف است پس از طی دوره های تحليلگر بورس ، تحليلگر بازارهاي مالي بين المللي ، تحلیلگر فاندامنتال بورس کارآموز را جهت آزمون، به سازمان فنی و حرفه ای  معرفی نماید.
ج) آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران جلسات غیبت کارآموز ندارد.
این قرارداد مشتمل بر 5 ماده  و دو نسخه تنظیم شده است که هر یک حکم واحد را دارند.

 
محل امضا کارآموز                                                      محل امضا و مهر آموزشگاه