ماموریت اندیکاتور Main Direction شناسایی جهت کلی بازار است. این اندیکاتور جهت بازار را شناسایی و خروجی آن تنها یک کلمه است.

Bullish or Bearish

اگر جهت بازار Bullish تشخیص داده شد؛ شما باید دنبال موقعیت Buy در نماد مورد نظر باشید. نقطه ورود شما می تواند با کمک الگوهای کلاسیک، هارمونیک ، الیوتی و ... تشخیص داده شود. همچنین اگر جهت بازار Bearish تشخیص داده شد؛ بدنبال موقعیت های Sell بگردید.
این اندیکاتور قادر است بخش مهمی از تحلیل را انجام و جهت بازار را شناسایی نماید که این موضوع، اهمیت زیادی در دنیای تحلیل گری دارد. به سخنی دیگر، این اندیکاتور بُعد Place تحلیل را انجام می‌دهد.

این اندیکاتور در همه تایم فریم ها قابل استفاده است و به روایت آمار، جهت تشخیص داده شده، در بیشتر موارد صحیح است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.
02634216106
02634216099