درخت تحلیل تکنیکال در شکل زیر دیده می‌شود.
عنوان‌هایی که با رنگ آبی نشان داده شده‌، در کلاس تحلیل‌گر تکنیکال بورس آموزش داده می‌شوند.