توقیف سهام و رفع توقیف سهام
 

توقیف سهام
توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان پذیر است . شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه بادریافت حکم ازمراجع مذکور (به استناد وضعیت دارایی محکوم ) نسبت به توقیف سهام شخص محکوم در شرکت های ذکر شده وبه تعداد اعلام شده درنامه مرجع قضایی درسامانه پس از معاملات اقدام می نماید د(در صورت عدم معرفی شرکت وتعداد سهام از سوی مرجع صالح قانونی، دارایی محکوم تاسقف ریالی ارزش روز معادل دین توقیف می شود.)

رفع توقیف سهام
رفع توقیف سهام صرفا با حکم مرجعی که دستور توقیف سهام را داده است ،امکان پذیر می باشد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با دریافت حکم مرجع قضایی ،نسبت به رفع توقیف سهام(به میزان تعیین شده از سوی مرجع قضایی ) درسامانه پس از معاملات اقدام می نماید .

انتقال قانونی سهام
انتقال قانونی فقط با حکم مراجع قضایی امکان پذیر است (اگر سهام قبلا توقیف شده باشد ،انتقال سهام تنها بادستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را داده است میسر می باشد .) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده درشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می گردد. انتقال گیرنده سهام می تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند.

فروش سهام با حکم مراجع قضایی
فروش سهام توقیفی تنها با حکم مراجع قضایی امکان پذیر است (اگر سهام قبلا توقیف شده باشد فروش سهام تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان پذیرمی باشد) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می نماید ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می کند.

مزایده سهام توقیفی
گاهی فروش سهام توقیفی به صورت مزاید ه صورت می گیرد .دراین صورت آگهی مزایده ازسوی مراجع قضایی برای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه ارسال می شود .آگهی مزایده پس از بررسی و تایید سوابق توقیف برابر مقررات ،جهت نصب در تابلوی اعلانات شرکت بورس اوراق بهادار تهران ارسال می شود.
                                                                         نظری