فهرست موضوعی قانون تجارت،بخش های مربوط 
به شرکت های سهامی عام و مجامع


83-
صلاحیت مجمع فوق العاده: تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت منحصرا صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

84_حد نصاب مجمع فوق العاده: با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در دعوت دوم با حضور بیش از یک سوم سهام 

85-اعتبار تصمیمات مجمع فوق العاده: تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است

86-صلاحیت مجمع عمومی عادی: کلیه عمور به جز آنچه در صلاحیت مجمع موسس و فوق العاده است

87-حد نصاب مجمع عادی: با بیش از نصف سهام دارای حق رای و در دعوت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام

88-تصمیمات مجمع عمومی عادی: با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر در جلسه معتبر است مگر در انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است

89-مجمع عمومی عادی سالیانه: سالی یک بار برای رسیدگی به ترازنامه،سود و زیان و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حسابها

تبصره: قرائت گزارش بازرس: بدون قرائت گزارش بازرس تصمیم نسبت به ترازنامه و سود و زیان معتبر نخواهد بود

90-تقسیم سود-ده درصد: تقسیم سود و اندوخته فقط با تصویب مجمع جایز خواهد بود و تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه الزامی است

91-دعوت مجمع توسط بورس: چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر دعوت نکند،بازرس مکلف است راسا اقدام به دعوت نماید

92-دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده: هیئت مدیره و بازرس می توانند در مواقع مقتضی دعوت نمایند

93-تغییر در حقوق نوع مخصوص سهام: حضور دارندگان ،لااقل نصف اینگونه سهام در جلسه خاصی با اکثریت دو سوم آرا-در دعوت دوم،حضور یک سوم دارندگان

94-افزودن بر تعهد صاحبان سهام: با هیچ اکثریتی نمی توان بر تعهدات صاحبان سهام افزود- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد

95-دعوت مجمع توسط سهامداران: مالکین یک پنجم سهام میتوانند دعوت مجمع را از هیات مدیره و بازرس خواستار شوند و اگر اقدام نشود می توانند مستقیما دعوت نمایند

96-دستور جلسه و هیئت رئیسه،ماده 95: دستور جلسه منحصرا موضوع تقاضا نامه خواهد بود-هیئت رئیسه از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد 

97-نشر آگهی دعوت-تعیین روزنامه: دعوت مجمع باید از طریق نشر آگهی در روزنامه به عمل آید-مجامع عادی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را تعیین نمایند.

تبصره: عدم نشر آگهی دعوت: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام حاضر باشند،نشر آگهی دعوت الزامی نیست

98-فاصله دعوت و تشکیل مجمع: حداقل ده روز و حد اکثر چهل روز

99-ورقه ورود: فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود دریافت کرده باشند

100-مفاد آگهی دعوت: دستور جلسه،تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل

101-هیئت رئیسه: مرکب از رئیس،منشی و دو ناظر که اداره مجمع را بعهده دارند-ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره است مگر انتخاب مدیران در دستور جلسه باشد

102-حضور صاحب سهم: حضور وکیل یا قائم مقام قانونی بمنزله حضور خود صاحب سهام است (به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی)

103-اکثریت آرا: مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است

104-اعلام تنفس: هیئت رئیسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نماید. تاریخ جلسه بعد نمی تواند دیر از دو هفته باشد-محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست

105-صورت جلسه: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورت جلسه تنظیم می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع می رسد  

106-موارد ارسال صورت جلسه به ثبت: انتخاب مدیران و بازرسان-تصویب ترازنامه-افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه-انحلال و نحوه تصفیه

107-هیئت مدیره: شرکت به وسیله ی هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده،اداره می شود-عده اعضا در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد

108-انتخاب اعضای هیئت مدیره: توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود

109-مدت مدیریت: طبق اساسنامه و حداکثر دو سال-انتخاب مجدد بلامانع است

110-عضویت شخص حقوقی و مسئولیت آن: اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود-نماینده شخص حقوقی و شخص حقوقی از جهت مدنی مسئولیت تضامنی خواهد داشت 

111-اشخاصی که نمی توانند انتخاب شوند: محجورین-ورشکستگان-محکومین

تبصره: حکم عزل: دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا مشمول شود را صادر خواهد کرد

112-تکمیل اعضای هیئت مدیره: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط، اعضای علی البدل جای آنها را خواهند گرفت و الا مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد  

113-دعوت مجمع توسط بازرس: در مورد ماده 112-هر گاه هیئت مدیره مجمع را دعوت ننماید،هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد مجمع عادی را دعوت نماید و بازرس مکلف به انجام است. 

114-سهام وثیقه: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه مقرر کرده دارا باشند و در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند

115-عدم سپردن سهام وثیقه: اگر ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق سپرده نشود عضو هیئت مدیره مستعفی محسوب خواهد شد

116-مفاصا حساب مدیران: تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره می باشد و سهام وثیقه در صورت انقضای مدت آزاد خواهد شد

117-سهام وثیقه و تکلیف بازرس: بازرس مکلف است هر گونه تخلف در مورد سهام وثیقه را به مجمع گزارش نماید

118-اختیارات مدیران: همه اختیارات برای اداره شرکت مگر اختیارات خاص مجامع ،مشروط بر آنکه در حدود موضوع شرکت باشد و محدود کردن آن در مقابل اشخاص ثالث باطل است

119-انتخاب رئیس هیئت مدیره:در اولین جلسه هیئت.مدیره یک رئیس و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند تعیین می نماید

120-وظیفه رئیس هیئت مدیره: علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره، موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد را دعوت نماید

121-حد نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیم:حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آرا حاضرین اتخاذ گردد مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد

122-تشکیل جلسات هیئت مدیره: ترتیب دعوت و تشکیل جلسات را اساسنامه تعیین می کند-یک سوم مدیران در صورتیکه از آخرین جلسه حداقل یک ماه گذشته باشد را می توانند دعوت نمایند

123-صورت جلسه هیئت مدیره: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه ای تنظیم و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد

124-انتخاب مدیرعامل: هیئت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند-مدیر عامل نمی تواند رئس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع

125-اختیارات مدیر عامل: در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره تفویض شده است

126-اشخاص مذکور در ماده 111: اشخاصی که نمی توانند به مدیریت عاملی انتخاب شوند و هیچکس نمی تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد

127-مشمول ماده 126: هر کس بر خلاف ماده 126 انتخاب شود یا مشمول شود،دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد

128-ثبت و آگهی اختیارات مدیر: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود

129-معاملات مدیران مشترک: مدیران مشترک شرکت ها نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات سهیم شوند-باید به بازرس و مجمع گزارش شود-بازرس مکلف است نظر خود را اعلام نماید

130-اعتبار و مسئولیت معاملات 129: معاملات 129 در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و مدیران متضمنا مسئولند

131-ابطال معاملات 129: در صورتی که بدون اجازه هیئت مدیره باشد و مجمع تصویب نکند-تا سه سال با تصویب مجمع و درخواست از دادگاه

132-وام و تضمین دیون مدیران: اخذ وام و تضمین دیون مدیران ممنوع و باطل است و شامل نمایندگان اشخاص حقوقی و بستگان درجه اول نیز می شود

133-رقابت با شرکت: مدیران و مدیر عامل نمی توانند با شرکت رقابت نمایند و مسئول جبران خواهند بود 

134-حق حضور و پاداش: تصویب حق حضور برای اعضای غیر موظف بر اساس ساعات حضور و پاداش بر اساس ماده 241 توسط مجمع

135-اعتبار اقدامات مدیران: کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است

136-انقضای مدت مدیریت مدیران: در صورت انقضای مدت، مدیران سابق تا زمان انتخاب مدیران جدید،مسئول اداره امور شرکت هستند-اگر به وظایف عمل نشود هر ذینفع از اداره ثبت می تواند تقاضای دعوت مجمع نماید

137-گزارش به بازرس: هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را به بازرس بدهد

138-دعوت مجمع سالیانه:هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب صورت های مالی  ظرف مهلت قانونی دعوت نماید. 

139-مراجعه سهامدار به صورت های مالی: هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از مجمع به صورت حسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود زیان و گزارش عملیات و گزارش بازرس رونوشت بگیرد

140-اندوخته قانونی: هیئت مدیره مکلف است یک یستم سود خالص شرکت را اندوخته نماید تا به یک دهم سرمایه برسد، مازاد بر آن اختیاری است 

141-زیان انباشته بیش از نصف سرمایه: هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید

142-مسئولیت مدیران و مدیر عامل: در مقابل اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه یا مصوبات مجمع مسئولند

143-کافی نبودن دارائی برای تادیه دیون: در صورت ورشکستگی یا انحلال، دادگاه می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران متخلف را به تادیه دیون محکوم نماید

144-انتخاب بازرس قانونی

145-انتخاب اولین بازرس

146-بازرس علی البدل: مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند

147-اشخاصی که نمی توان انتخاب کرد: اشخاص مذکور در ماده 111-مدیران شرکت-نزدیکان مدیران-حقوق بگیران و همسر آنها

148-تکالیف بازرس: اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره-اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام-افشای اطلاعات خلاف حقیقت

149-حدود اختیارات بازرس: بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام و اسناد و مدارک و اطلاعات شرکت را مطالبه نماید

150-گزارش بازرس به مجمع: بازرس موظف است گزارش جامعی به مجمع ارائه نماید-گزارش باید لااقل ده روز قبل از مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در شرکت آماده باشد

151-گزارش تخلف مدیران: بازرس باید هر گونه تخلف مدیران و مدیر عامل را به اولین مجمع اطلاع دهد و در صورت وقوع جرم به مراجع گزارش شود

152-اعتبار گزارش بازرس: تصویب صورت های مالی بدون دریافت گزارش بازرس قانونی از درجه اعتبار ساقط است

153-عدم تعیین بازرس یا ارائه گزارش: در این صورت دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس تعیین خواهد نمود

154-مسئولیت بازرس: بازرس در صورت تخلف از انجام وظایف خود در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت است

155-حق الزحمه بازرس: تعیین حق الزحمه با مجمع عمومی عادی است

156-معامله با شرکت: بازرس نمی تواند در معاملات شرکت ذینفع شود

157-افزایش سرمایه

158-طرق افزایش سرمایه: نقد- مطالبات حال شده- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته- اضافه ارزش سهام-تبدیل اوراق قرضه

159-تبصره 1 و 2: انتقال غیر نقد فقط در شرکت سهامی خاص مجاز است-انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است

160-اضافه ارزش سهم: اضافه ارزش سهم را می توان به اندوخته منتقل یا بین سهامداران سابق تقسیم یا سهام جدید به سهامداران داد

161-اتخاذ تصمیم افزایش سرمایه: تصویب مجمع فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس

تبصره1: تعیین شرایط فروش سهام جدید یا تفویض به هیئت مدیره

تبصره2: پیشنهاد هیئت مدیره باید متضمن لزوم افزایش سرمایه و شامل گزارشی درباره وضعیت مالی باشد-بازرس باید اظهار نظر نماید

162-تفویض اختیار به هیئت مدیره: می توان به هیئت مدیره اجازه داد حداکثر ظرف مدت پنج سال و به یکی از طرق مذکور در قانون (ماده 158)افزایش دهد

163- ثبت افزایش سرمایه: هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه جهت ثبت اقدام نماید

164-اساسنامه نمی تواند تفویض اختیار کند: اساسنامه نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد

165-تادیه سرمایه قبل: تا سرمایه قبلی شرکت ثبت نشود افزایش جدید مجاز نخواهد بود

166-مهلت حق تقدم خرید سهام: صاحبان سهام در خرید سهام جدید حق تقدم دارند-مهلت استفاده حداقل 60 روز از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد

167-سلب حق تقدم: مجمع می تواند حق تقدم صاحبان را سلب کند به شرط آنکه گزارش هیئت مدیره و بازرس قرائت شود.

تبصره: گزارش هیئت مدیره باید متشمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم باشد و بازرس تائید نماید

168-در سلب حق تقدم سهامداران ذینفع حق رای ندارند: سهام سهامداران ذینفع در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم به حساب نخواهد آمد

169-آگهی افزایش سرمایه: در شرکت های سهامی خاص تصمیم افزایش سرمایه باید در روزنامه آگهی شود-آگهی اطلاعات مربوطه باید منتشر شود

170-آگهی و ارسال حق تقدم: در شرکت های سهامی عام طبق ماده 169 آگهی می شود-ارسال گواهی نامه حق تقدم با پست سفارشی برای سهامداران 

171-نکات گواهی نامه حق خرید: مشتمل بر نام شرکت و مبلغ سرمایه-تعداد و نام بانک و مهلت استفاده

تبصره: گواهینامه باید به همان ترتیب اوراق سهام به امضا برسد

172-عرضه حق تقدم استفاده نشده: حق تقدم استفاده نشده یا سلب شده عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد

173-تسلیم اعلامیه پذیره نویسی به ثبت: شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی را به ثبت تسلیم نمایند

174-نکات اعلامیه پذیره نویسی: نوزده مورد(نام،موضوع شرکت،مرکز شرکت،مبلغ سرمایه،مبلغ افزایش سرمایه،مهلت استفاده،نام بانک و ...)

175-ضمیمه اعلامیه پذیره نویسی: باید آخرین صورت های مالی تصویب شده همرا اعلامیه پذیره نویسی به ثبت تسلیم گردد

176-اجازه انتشار طرح اعلامیه:مرجع ثبت شرکت ها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهدنمود

177-انتشار اعلامیه پذیره نویسی: باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشار آگهی های شرکت اقلا در دو روزنامه دیگر آگهی شود

178-اقدام خریداران و حداقل مهلت:خریداران ظرف مهلت مقرر که نباید از دو ماه کمتر باشد ورقه تعهد را امضا و مبلغ قابل پرداخت را پرداخت نمایند 

179-مشخصات ورقه تعهد: پذیره نویسی به موجب ورقه تعهد بعمل خواهد آمد که شامل(نام و موضوع شرکت،سرمایه و مبلغ افزایش سرمایه و...)

180-مقررات مواد 14 و 15: ورقه تعهد (در دو نسخه تهیه و به امضای خود شخص یا دیگری برسد)-و امضای آن به خودی خود قبول اساسنامه می باشد

181-رسیدگی و ثبت: پس از انقضای مهلت و رسیدگی توسط هیئت مدیره، حداکثر یک ماه باید مراتب جهت ثبت به مرجع ثبت اطلاع داده شود

182-مهلت ثبت افزایش سرمایه: حداکثر اگر تا 90 ماه از تسلیم اعلامیه ثبت نشود و به درخواست هر ذینفع گواهی عدم ثبت صادر می شود

183-در شرکت های سهامی خاص

184-وجوه افزایش سرمایه: وجوه افزایش سرمایه باید در حساب سپرده مخصوصی نگهداری و انتقال آن تا ثبت افزایش سرمایه ممکن نیست

185-افزایش از محل مطالبات: افزایش سرمایه از محل مطالبات با امضای ورقه خرید سهم انجام می گیرد

186-مشخصات ورقه خرید:نکات مندرج در بند های 1و2و3و5و7و8 ماده 179

187-مدارکی که باید به ثبت تسلیم شود:صورت کاملی از مطالبات حال شده و بستانکاران پذیره نویس (با تائید بازرس)-صورت جلسه مجمع و اظهار نامه هیئت مدیره