تاثیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر بازار سرمایه
قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشده است اما سعی شده از پتانسیل های آن استفاده شود . به عنوان مثال انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت نیز بوده است در آن به صورت مبسوط دیده شده و شرایط انجام آن نیز تسهیل شده است. در واقع بیشترین پوشش بورسی این قانون مربوط به تامین منابع مالی است.
1394/04/12


نتیجه مثبت توافقات راه را برای بهبود مسیر هموار می کند
به نظر می‌رسد روند هفته گذشته بازار سرمایه در این هفته نیز تکرار شود و این بازار به تناسب اخبار خوش‌بینانه و بدبینانه دستخوش واکنش شود.
1394/04/12


افزایش حجم و ارزش معاملات بازار دوم فرابورس در هفته پانزدهم سال جاری
در هفته‌ای که گذشت، بلوک 49 درصدی سهام‌ شرکت‌ گسترش صنعت علوم زیستی- لیدکو متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش رفت و نماد شرکت قند ارومیه در فهرست بازار پایه فرابورس ایران درج شد.
1394/04/12