کسب 230 میلیارد ریال سود واگذاری تکادو
شرکت تکادو در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 معادل 230 میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد.نگاهی بر عملکرد یک ماهه "وتوصا"
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95، معادل 24 میلیارد و 434 میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد.عملکرد یک ماهه "ونیرو" منتشر شد
شرکت سرمایه گذاری نیرو صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 400 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.